LITAKA naujienos

Asociacijos seminaras

Spalio 13 d. 14.30 val. VU Filologijos fakulteto A7 (Kanados) auditorijoje vyko asociacijos seminaras, kuriame pranešimą skaitė Erika Gobekci „Mokslo straipsnių santraukos: struktūra ir autoriaus pozicijos raiška“.

Pranešimo santrauka: 

Pranešime pristatomi pagrindiniai mokslo straipsnių santraukų retorinės struktūros ir kalbinės raiškos priemonių gretinamojo tyrimo rezultatai. Šis tarpkalbinis tyrimas atliktas vykdant podoktorantūros stažuotės projektą „Mokslo straipsnių santraukos: struktūra ir autoriaus pozicijos raiška“. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0175) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Tarpkalbinė humanitarinių mokslo straipsnių santraukų analizė HUMLER tekstyno pagrindu atskleidžia lietuviškųjų, angliškųjų bei rusiškųjų mokslo straipsnių santraukų struktūrinius ypatumus ir autoriaus pozicijos raiškos, santykio su skaitytoju kūrimo būdus. Tyrimo rezultatai leidžia atsakyti į pagrindinį klausimą: kuri rašymo tradicija, anglosaksiška ar kontinentinė, yra artimesnė lietuvių akademiniam diskursui?

Susitikimo nuoroda per Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a55c27916f01a4ab7a8e77924898f8c00%40thread.tacv2/1696525495274?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%225f1ec53d-66ee-424a-ac6e-454a4d08bba1%22%7d