LITAKA naujienos

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

2022 m. spalio 7 d. 15 val. asociacijos „Teams“ kanale vyks LITAKos valdybos rinkimai.
Darbotvarkėje: naujos valdybos rinkimai ir finansinė ataskaita. 
Kviečiame dalyvauti!
Susitikimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2EzNjFhZTUtMTJhYy00OTRhLWFiOWMtMTc0YTQ5Yjc1MGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%225f1ec53d-66ee-424a-ac6e-454a4d08bba1%22%7d